usypianie CO2
#1
PS z,e z E L N I e z E ZESZYTY NAUKOWE
ROK XXIII 1979
WPŁYW DWUTLENKU WĘGLA NA WARTOSC UZYTKOWĄ
MATEK PSZCZELICH
Wojciech Skowronek
Oddział Pszczelnictwa IS

Liczne badania prowadzone nad następstwami usypiania dwutlenkiem
węgla pszczół robotnic wykazały cały szereg ujemnych objawów.
U traktowanych dwutlenkiem węgla pszczół zahamowaniu ulegał rozwój
niektórych gruczołów (F y g 1950, S k ow r o n e kiJ a y c o x 1974),
obserwowano zakłócenia w wykonywaniu przez robotnice kolejnych
czynności, charakterystycznych dla różnego wieku pszczół {R i b b a n d s
1950, Simpson 1954, Skowronek i Jaycox 1974), a długość
życia ulegała wyraźnemu skróceniu (A u s t i n 1955, Sk o w r o n e k
i Jaycox 1974).


Matki traktowane dwutlenkiem węgla wcześniej rozpoczynają czerwienie
i w początkowym okresie składają więcej jaj jak matki nieusypiane.
Począwszy od następnego sezonu po poddaniu do rodzin, czerwienie
tych matek jest słabsze, a w miarę starzenia się różnica w czerwieniu
matek usypianych w stosunku do nieusypianych jest coraz większa
na niekorzyść tych pierwszych. Ujemny wpływ traktowania matek dwutlenkiem
węgla na zdolność rozwojową rodzin jest szczególnie widoczny
w okresach intensywnego czerwienia matek.
Cytuj ten post
#2
PSZCZELNICZE ZESZ~ ..TY NAUKOWE
ROK XXVI 1982
WPŁYW DWUTLENKU WĘGLA NA FUNKCJONOWANIE
CORPORA ALLAT A U ROBOTNIC PSZCZOŁY MIODNEJ
(APIS MELLIFICA L.)
Wojciech Skowronek
Oddział Pszczelnictwa ISK Puławy

Przeprowadzone obserwacje w pełni udowodniły. wzrost aktywności
corpora aIlata u pszczół poddanych narkozie w dwutlenku węgla w wieku
0-6 godzin. W zestawieniu z wynikami badań nad następstwami traktowania
pszczół CO2 (F y g 1950, R i b b a n d s 1950, S i m p s o n 1954,
A u s t i n 1955 oraz S k o w r o n e kiJ a y c o x 1974) oraz wpływu na
pszczoły wstrzykiwania im namiastki hormonu juwenilnego (Ja y c o x
i inni 1974) pozwalają na sugestie, że bezpośrednim czynnikiem wywo-
łującym negatywne skutki po narkozie jest wzmożone wydzielanie przez
corpora oluita hormonu juwenilnego. Na tej podstawie można też przypuszczać,
że wydzielina corpora allata, hormon juwenilny jest regulatorem
funkcjonowania nie tylko gruczołów gardzielowych ale także gruczołów
woskowych i odkładania się ciała tłuszczowego a także długości
życia pszczół.
Cytuj ten post