Opryski i zaprawy nasienne
#31
Carreck, Norman and Ratnieks, Francis (2014) The dose makes the poison: have "field realistic" rates of exposure of bees to neonicotinoid insecticides been overestimated in laboratory studies? Journal of Apicultural Research, 53 (5). pp. 607-614. ISSN 0021-8839
|
Cytat:"Recent laboratory based studies have demonstrated adverse sub-lethal effects of neonicotinoid insecticides on honey bees and bumble bees, and these studies have been influential in leading to a European Union moratorium on the use of three neonicotinoids, clothianidin, imidacloprid, and thiamethoxam on "bee attractive" crops. Yet so far, these same effects have not been observed in field studies. Here we review the three key dosage factors (concentration, duration and choice) relevant to field conditions, and conclude that these have probably been over estimated in many laboratory based studies."
Cytat:"Niedawne badania laboratoryjne wykazały szkodliwe subletalne działanie insektycydów neonikotynoidowych na pszczoły miodne i trzmiele, a badania te wpłynęły na wprowadzenie moratorium Unii Europejskiej w sprawie stosowania trzech neonikotynoidów, klotianidyny, imidaclopridu i tiametoksamu na" Pszczoły są atrakcyjne, ale jak dotąd nie zaobserwowano tych samych efektów w badaniach terenowych, tutaj dokonujemy przeglądu trzech głównych czynników dawkowania (stężenie, czas trwania i wybór) istotnych dla warunków polowych i stwierdzamy, że zostały one prawdopodobnie zawyżone w wiele badań laboratoryjnych. "

tłum. google

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3896/IBRA.1.53.5.08

Three years of banning neonicotinoid insecticides based on sub‐lethal effects: can we expect to see effects on bees?
Tjeerd Blacquière Jozef JM van der Steen
First published: 03 April 2017 https://doi.org/10.1002/ps.4583 Cited by: 4

Cytat:Although no direct relationship between colony losses and the decline of numbers of honey bee colonies could be shown (see section 4), losses of a high number of colonies over winter are considered to be a problem in itself for beekeepers, and have stimulated the foundation of the Coloss network.14 So could honey bee colony losses experienced by beekeepers be attributed to the use of neonicotinoids? Smith et al.11 point out that the evidence is not strong for the case. Even a very extensive 4‐year monitoring project set‐up with the intention to shed light on the possible factors involved in honey bee colony losses, and specifically focusing on residues of chemicals,19 was not able to show any relationship with these, but did show effects of infestation with the Varroa mite, some viruses and the age of the queen: actually all being part of the management choices of the beekeeper, a decisive factor often overlooked.
Cytat:Chociaż nie wykazano bezpośredniego związku między stratami kolonii a spadkiem liczby kolonii pszczół miodnych (patrz punkt 4), straty dużej liczby kolonii w okresie zimowym są uważane za problem sam w sobie dla pszczelarzy i pobudzają podstawę sieci Coloss. 14 Czy straty pszczół miodnych, których doświadczają pszczelarze, można przypisać użyciu neonikotynoidów? Smith i wsp. 11 wskazują, że dowody nie są mocne w tej sprawie. Nawet bardzo rozbudowany czteroletni projekt monitorujący, mający na celu wyjaśnienie ewentualnych czynników związanych z utratą kolonii pszczół miodnych, a zwłaszcza skupienie się na pozostałościach substancji chemicznych, 19 nie był w stanie wykazać żadnego związku z tymi substancjami, ale pokazują skutki infestacji roztoczem Varroa, niektórymi wirusami i wiekiem królowej: właściwie wszystkie są częścią wyborów menedżerskich pszczelarza, decydujący czynnik często pomijany.
tłum. google

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ps.4583
Cytuj ten post
#32
Environ Health Perspect; DOI:10.1289/EHP515
Effects of Neonicotinoid Pesticide Exposure on Human Health: A Systematic Review
Andria M. Cimino,1 Abee L. Boyles,2 Kristina A. Thayer,2 and Melissa J. Perry1

Cytat:To the authors’ knowledge, this is the first systematic review of the literature on human health effects of neonicotinoids. As reviewed here, four studies reported low rates of adverse health effects from acute neonic exposure. Even the most severe outcomes, including two fatalities, may have been mediated by other factors (age, underlying health conditions, undetected coexposures). The acute poisoning studies did, however, elucidate clinical findings important for the diagnosis and treatment of acute neonic exposures, including a better understanding of neonic toxicokinetics in humans. The other four studies reported associations between chronic neonic exposure and adverse developmental outcomes or a symptom cluster including neurological effects. The findings of animal studies support the biological plausibility for such associations (Abou-Donia et al. 2008; Gibbons et al. 2015; Gu et al. 2013; Kimura-Kuroda et al. 2012; Li et al. 2011; Mason et al. 2013; Tomizawa 2004).

Although the studies in this review represent an important contribution to the literature, particularly given the lack of any general population chronic exposure studies prior to 2014, there remains a paucity of data on neonic exposure and human health. Given the widespread use of neonics in agriculture and household products and its increasing detection in U.S. food and water, more studies on the human health effects of chronic (non-acute) neonic exposure are needed.

Cytat:Według wiedzy autorów jest to pierwszy systematyczny przegląd literatury na temat wpływu neonikotynoidów na zdrowie człowieka. Jak oceniono tutaj, cztery badania donoszą o niskich odsetkach szkodliwych skutków zdrowotnych związanych z ostrą ekspozycją neonową. Nawet najcięższe wyniki, w tym dwie ofiary śmiertelne, mogły być spowodowane innymi czynnikami (wiek, leżące u podstaw schorzenia, niewykryte współistnienie). Badania nad ostrym zatruciem pozwoliły jednak wyjaśnić odkrycia kliniczne istotne dla diagnozy i leczenia ostrych ekspozycji neonowych, w tym lepszego zrozumienia toksyczności neonowej u ludzi. Pozostałe cztery badania donoszą o związku pomiędzy chroniczną ekspozycją neonową a niekorzystnymi wynikami rozwojowymi lub klastrem objawów, w tym skutkami neurologicznymi. Wyniki badań na zwierzętach potwierdzają biologiczną wiarygodność takich skojarzeń (Abou-Donia i wsp. 2008, Gibbons i wsp. 2015, Gu i wsp. 2013, Kimura-Kuroda i wsp. 2012, Li i wsp. 2011, Mason i wsp. 2013, Tomizawa 2004). Chociaż badania zawarte w niniejszym przeglądzie stanowią ważny wkład w literaturę, szczególnie biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek badań nad narażeniem przewlekłym na ogólną populację przed 2014 r., Wciąż brakuje danych dotyczących ekspozycji neonowej i ludzkiego zdrowia. Biorąc pod uwagę powszechne stosowanie neoników w rolnictwie i produktach gospodarstwa domowego oraz jego rosnącą wykrywalność w żywności i wodzie w USA, potrzebne są dalsze badania nad skutkami dla zdrowia człowieka związanymi z chroniczną (nieostrą) ekspozycją neonową.

tłum google

https://ehp.niehs.nih.gov/ehp515/
Cytuj ten post
#33
https://poradnikogrodniczy.pl/samodzielnie.php
"Gnojówka, wywar, napar - ekologiczne środki ochrony roślin"

https://poradnikogrodniczy.pl/ekologiczne-opryski-na-mszyce.php
"3 ekologiczne opryski na mszyce. Proste przepisy na zwalczanie mszyc bez chemii!" (harharhar!  Diabeł )

Cytat:"Ekologiczne opryski na mszyce są bezpieczne dla człowieka i pożytecznych owadów. Za stosowaniem ekologicznych oprysków przemawia łatwość ich sporządzania w warunkach domowych w stosunkowo krótkim czasie oraz możliwość częstego używania w ogrodzie bez ubocznych następstw. Jeżeli zaś nie mamy możliwości samodzielnego sporządzenia tych preparatów, istnieje też alternatywa w postaci gotowych ekologicznych środków na mszyce."

Cytat:Wyciąg z tytoniu
Jak przygotować: 1 kg odpadków tytoniu zalać 10 L wrzącej wody, pozostawić na 24 godz. i rozcieńczyć wodą w stosunku 1:2,
Kiedy stosować: gdy występują szkodniki,
Miejsce zastosowania: rośliny,
Działanie: to najbardziej znany ekoloiczny oprysk na mszyce, pomaga walczyć jednak ze wszystkimi szkodnikami o aparacie gębowym kłująco-ssącym, takimi jak przędziorki, miodówki, mączlik szklarniowy, wciorniastki, uwaga - w roślinach opryskiwanych wyciągiem z tytoniu mogą pozostać szkodliwe pochodne nikotyny, dlatego też rośliny traktowane tym preparatem należy dokladnie umyć i nie spożywać wcześniej niż po upływie 7 dni,


Cytat:Jeżeli nie możemy pozyskać surowca zielarskiego do przygotowania oprysków na mszyce, brakuje nam czasu lub po prostu szukamy jeszcze prostszego sposobu, warto sięgnąć po dostępne w sklepach gotowe naturalne opryski na mszyce (nie będę reklamował................................................... Oba są dostępne w postaci koncentratu do rozpuszczenia w wodzie oraz w postaci gotowej do oprysku (w butelce z opryskiwaczem lub jako aerozol).

Cytat:Podobne zastosowanie ma.......................... Preparat ten jest oparty na naturalnym oleju rydzowym, tradycyjnym produkcie z Wielkopolski. Ten ekologiczny oprysk na mszyce pokrywa szkodniki cienką, lepką powłoką, która utrudnia im oddychanie i poruszanie się, co w rezultacie prowadzi do ich śmierci.


Toksyczność nikotyny z "ekologicznego" środka samoróbki lub dawnego komercyjnego:


Nicotine is a highly toxic chemical. While in rats, a dose of 50 mg per kg is lethal, in mice the median lethal dose is around 3 mg per kg weight. In humans, the median lethal dose is 0.5 to 1.0 mg/kg or around 40 to 60 mg in an average human.
https://www.news-medical.net/health/Nicotine-Toxicology.aspx

Toksyczność tiametoskamu (syntetycznego neonikotynoidu drugiej generacji na ziemniaki i rzepak):

The acute toxicity of thiamethoxam is low, the oral median lethal dose (LD50) being 1563 mg/kg bw
in rats and 871 mg/kg bw in mice. Signs of toxicity at high doses included tonic or clonic
convulsions, ptosis and reduced locomotor activity. The acute dermal LD50 of thiamethoxam in rats
was greater than 2000 mg/kg bw. The 4 h acute inhalation median lethal concentration (LC50) of
thiamethoxam in rats was greater than 3.72 mg/L (the mean achieved concentration). Thiamethoxam
was not irritating to rabbit skin or rabbit eyes. Thiamethoxam was not a skin sensitizer in the
Magnusson and Kligman maximization test in guinea-pigs.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Report10/Thiamethoxam.pdf
Cytuj ten post
#34
Tutaj jest bardzo dobre podsumowanie, które przekonuje mnie i przechodzę niniejszym na stronę przeciwników neonikotynoidów.

https://naukadlaprzyrody.pl/2018/08/08/pszczoly-i-neonikotynoidy-kolacja-z-arszenikiem-czy-wiele-halasu-o-nic/
Cytuj ten post
#35
Pierwszy autor: Marcin Zych

W bibliografii:
"Zych M i in. (2018) Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających. Fundacja Greenpeace, Warszawa. Fundacja Greenpeace Polska, Warszawa."

kolejny: dr hab. Paulina Kramarz: współautorka Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających.

Reszta poza jednym autorem jakoś związana branżowo z pszczelarstwem.

Trudno więc oczekiwać aby inne były wnioski. Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić.
Cytuj ten post
#36
Tak, w tekście się do tego przyznają.
Ale to nie robi z nich niewiarygodnych ludzi. O wiarygodności świadczą źródła, na które się powołują. I są tam też badania na które sami natrafiliśmy.
Cytuj ten post
#37
(09.08.2018, 22:05)michal79 napisał(a): Tak, w tekście się do tego przyznają.
Ale to nie robi z nich niewiarygodnych ludzi. O wiarygodności świadczą źródła, na które się powołują. I są tam też badania na które sami natrafiliśmy.

Serwis działa od ok. 2 lat. Szybki przegląd tekstów i kto o nich pisał, wskazuje, że są dość tendencyjni i jakoś upolitycznieni (co powoduje, ze spada od razu w moim rankingu obiektywności, co nie znaczy, że skreślam).
Już tytuł mi się nie podoba, bo co to znaczy: nauka dla przyrody?. Nauka to ma być nauka i nieważne komu akurat będzie sprzyjać, jakim środowiskom. A nie tylko środowisku environmentalistów (wybacz obce słowo, ale akurat mi pasowało).
Cytuj ten post
#38
Kolejny kamyczek do polemiki. Tym razem również dla fanów Nowej Fantastyki

"Prawda o wymieraniu pszczół i neonikotynoidach" Mateusz Wielgosz
http://weglowy.blogspot.com/2018/07/prawda-o-wymieraniu-pszczo-i.html


Zaciekawiła mnie ostatnia luźna dygresja:

"Nawiasem mówiąc… Czy wiecie, że ptaki w miastach nauczyły się wykorzystywać niedopałki papierosów? Zanoszą ja do gniazd, żeby nikotyna odpędzała kleszcze i inne insekty. Brzmi dość organicznie."
https://www.newscientist.com/article/2138655-birds-use-cigarette-butts-for-chemical-warfare-against-ticks/

Ja dodam od siebie, że również zaobserwowano, że w pewnym regionie pszczoły wykorzystują do leczenia z pasożytów "naturalny" "dobry" "ekologiczny" bardziej toksyczny i mniej selektywny, od ludzkiego "złego" "nienaturalnego" alkaloid pestycyd nikotynę z roślin zawierających większe dawki nikotyny. Co ciekawe wykazują również coś w rodzaju "uzależnienia" od tego toksycznego alkaloidu, spełniającego u nich pożyteczne funkcje. Oczko https://www.inverse.com/article/31689-bees-nicotine-tobacco-addiction

Tak mnie zastanowiło. Dlaczego mielibyśmy hodowane Pszczoły miodne w środowisku ludzkim pozbawiać potencjalnych szans wyselekcjonować się na te lepiej tolerujące neonikotynoidy (jeśli rzeczywiście szkodzą całym koloniom w środowisku w sposób zauważalny, a nie w laboratorium przy większym dawkach, w badaniach robionych pod tezę). Dlaczego mielibyśmy unicestwiać szansę, aby mogły wykształcić kolejne symbiotyczne mechanizmy z człowiekiem i jego środowiskiem i korzystać z tego pestycydu dla własnej korzyści? W chemicznej ciągłej walce z innymi organizmami i ich szkodnikami. A to, że pszczoły można selekcjonować na te bardziej tolerujące nawet większe dawki toksycznych środków ochrony roślin (nawet bardziej toksycznych) jest udowodnione. I wydaje się dość logiczne. To byłyby wszak bardziej pszczoły TF, niż takie o które trzeba dbać i chronić je, aby nie dostały za dużo neonikotynki w swoim naturalnym środowisku, którym żyją i dzielą z człowiekiem. Środowisko rolnicze jest wszak dla uprawianych pszczół w środowisku rolniczych chyba naturalne (czy 8000-10 000 lat środowiska rolniczego jest wystarczający czas, aby uznać je za naturalne?). TF to ma być nowoczesne pszczelarstwo tak? A nie sentymentalna rekonstrukcja parahistoryczna.
Cytuj ten post
#39
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-ento-011613-162005

Honey Bee Toxicology
Annual Review of Entomology


Vol. 60:415-434 (Volume publication date January 2015)
First published online as a Review in Advance on October 17, 2014
https://doi.org/10.1146/annurev-ento-011613-162005

Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonists

The pyridine alkaloid nicotine is produced by plants in the genus Nicotiana. Nicotine mimics the neurotransmitter acetylcholine, activates the nicotinic acetylcholine receptor (nAChR), and promotes the generation of action potentials in postsynaptic nerve cells (24). Whereas leaves of Nicotiana tabacum contain up to 90,000 ppm nicotine, pollen may contain 23 ppm and nectar 0.1–5 ppm alkaloid content (35, 122). Bees appear to be capable of detoxifying nicotine in nectar through an unknown mechanism: Bees fed sugar water containing 50 ppm nicotine produced honey with only 3.2 ppm nicotine (122).

The median lethal concentration of nicotine for adult workers is 2,000 ppm (35). Adult bees in caged colonies fed 50 ppm nicotine in sugar syrup experienced no reduction in longevity (122), and survival of caged bees was extended when they were fed sugar syrup containing 0.5–50 ppm nicotine (74). Larvae, however, were sensitive to nicotine and were much more likely to die at the third or fourth larval instar when nicotine concentrations in syrup fed to colonies was greater than 5 ppm (122).

The neonicotinoids (also known as chloronicotinyls) are synthetic analogs of nicotine with much greater affinity than nicotine for the nAChR in the bee brain (96, 138). The selectivity of the neonicotinoids is determined by the pharmacophore—either the nitro (−NO2) or cyano (−CN) group (138). The nitroguanidine neonicotinoids, including imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam, and dinotefuran, are highly toxic to bees, with acute LD50s from 0.004 to 0.075 μg/bee (32, 65). The cyanoguanidine neonicotinoids, thiacloprid and acetamiprid, are much less toxic, with contact LD50s in the range 7.1–14.6 μg/bee (65).

The nitro- and cyanoguanidine groups of neonicotinoids display similar binding affinity for honey bee nAChR (96, 138). The relative tolerance of bees toward the cyanoguanidines is likely due to rapid cytochrome P450 detoxification because the toxicity of both acetamiprid and thiacloprid can be increased from 250- to 1,100-fold in the presence of a P450 inhibitor (65), and most C14-labeled acetamiprid was metabolized within 30 min of dosing (21). Imidacloprid, a nitroguanidine, is metabolized more slowly, with a half-life of 4 h (127), possibly through P450 activity (65). However, two of the five metabolites of imidacloprid, 5-hydroxyimidacloprid and imidacloprid olefin, have high affinity for the honey bee nAChR (96) and may contribute to bee mortality (127). The metabolites of acetamiprid, in contrast, demonstrate greatly reduced toxicity to honey bees (21, 65). Thiamethoxam has comparatively poor affinity for the insect nAChR (137), but it is rapidly converted to clothianidin, which has great affinity (95, 137).

Except for incidents where colonies are exposed to very high doses of neonicotinoids, enough to cause acute toxicity (45, 77), there is considerable controversy surrounding the effects of real-world neonicotinoid exposure on honey bee colonies. The field-relevant dose in a nectar load from a bee-attractive, flowering crop treated with imidacloprid (0.02–0.30 ng per nectar load or 0.7–10 μg/L) is not expected to cause toxic effects under either acute (LD50 = 4.5 ng) or chronic (LC50 = 1,760 μg/L) exposure conditions (32). Although acute lethal effects are not expected at this field-relevant level of exposure, a 6–20% reduction in the performance of adult bees is predicted (32). The nitroguanidine insecticides imidacloprid, thiamethoxam, and clothianidin all may impair the ability of foraging honey bees to return to the hive, but only at doses higher than are expected when nectar is collected from treated flowering crops (51, 57, 117) (see sidebar, Sublethal and Colony-Level Effects of Insecticides).


tłum. google:

Z wyjątkiem incydentów, w których kolonie są narażone na bardzo wysokie dawki neonikotynoidów, na tyle, by powodować ostrą toksyczność (45, 77), istnieją znaczne kontrowersje dotyczące wpływu rzeczywistej ekspozycji neonikotynoidów na kolonie pszczół miodnych. Nie oczekuje się, że dawka istotna dla pola w ładunku nektaru z pszczelarskiej, kwitnącej plonu potraktowanej imidaklopridem (0,02-0,30 ng na obciążenie nektaru lub 0,7-10 μg / l) nie wywoła efektów toksycznych w żadnym ostrym (LD50 = 4,5 ng) lub przewlekłe (LC50 = 1,760 μg / L) warunki ekspozycji (32). Chociaż nie oczekuje się ostrych skutków śmiertelnych przy poziomie spodziewanej w polu, ekspozycji (field-relevant dose), można się spodziewać spadku wydajności pszczół o 6-20%.
Imidacloprid, thiamethoxam i clothianidin mogą zaburzać orientację zbieraczek, ale przy wyższych dawkach niż powinny występować w polu, gdy nektar zbierany jest z traktowanych roślin kwitnących (51, 57, 117) (patrz pasek boczny , Subletalne i na poziomie kolonii działanie insektycydów
Cytuj ten post
#40
Słowo klucz to "performance", i czy autor traktuje je rozdzielnie z następnym zdaniem, w którym pisze o ograniczeniu zdolności pszczół do znalezienia ula.

Bo to na prawdziwy polski byłoby:
Przy poziomie spodziewanej w polu, ekspozycji (field-relevant dose), można się spodziewać spadku wydajności pszczół o 6-20%.
Imidacloprid, thiamethoxam i clothianidin mogą zaburzać orientację zbieraczek, ale przy wyższych dawkach niż powinny występować w polu. (only at doses higher than are expected when nectar is collected from treated flowering crops).
Cytuj ten post
#41
(21.08.2018, 16:12)michal79 napisał(a): Słowo klucz to "performance", i czy autor traktuje je rozdzielnie z następnym zdaniem, w którym pisze o ograniczeniu zdolności pszczół do znalezienia ula.

Bo to na prawdziwy polski byłoby:
Przy poziomie spodziewanej w polu, ekspozycji (field-relevant dose), można się spodziewać spadku wydajności pszczół o 6-20%.
Imidacloprid, thiamethoxam i clothianidin mogą zaburzać orientację zbieraczek, ale przy wyższych dawkach niż powinny występować w polu. (only at doses higher than are expected when nectar is collected from treated flowering crops).

podmieniłem
Cytuj ten post
#42
(21.08.2018, 16:12)michal79 napisał(a): Imidacloprid, thiamethoxam i clothianidin mogą zaburzać orientację zbieraczek, ale przy wyższych dawkach niż powinny występować w polu. (only at doses higher than are expected when nectar is collected from treated flowering crops).

Ale postulatem naturalsów jest kumulacja tych środków, czyli że występują w wyższych dawkach, skoro są regularnie stosowane. Oto jest pytanie, czy występują, czy się kumulują w środowisku jak niegdysiejsze DDT?
== Apibus ibi mel? Buhahaha! ==

Cytuj ten post
#43
"
Na przykład imidakloprid był wykrywany w 97% próbek gleby, gdzie rok lub dwa lata wcześniej wysiewano zaprawiane nim nasiona, a jego stężenie glebowe zwiększało się w próbkach z pól, gdzie stosowano go stale, co wskazuje na zdolności akumulacji w glebie (Bonmatin i in. 2015).
"

"
Osłabione możliwości reprodukcyjne matek oraz niższa jakość nasienia u trutni były zresztą opisywane już we wcześniejszych badaniach operujących „polowymi” dawkami pestycydów (Williams i in. 2015; Ciereszko i in. 2017).
"
Cytuj ten post
#44
W jednym z artykułów powyżej napisali, że poza neonikotynoidami istnieje przecież kolejne 200 innych środków.
Choć nie podali, że one pewnie, też są toksyczne w wysokich dawkach, nie podali jak toksyczne, selektywnie dla owadów, pszczołowatych czy ssaków i ludzi. Czytam też coś też z drugiej strony sporu dla równowagi (czyli dla dobra rzepaku i produkcji produktów rzepaku). Jak widać nie jest to takie proste. Bowiem środków jest dużo, ale wybitne plony uzyskuje się przez umiejętne i odpowiednie połączenie różnych środków w różnych terminach odpowiednio dobranych w nieprzewidywalnych warunkach przyrody (zupełnie jak w pszczelarstwie).
Wzrost plonów o 200-230% to sporo. To też może mieć wymiar pozytywnie ekologiczny i gospodarczy.

Możliwości wykorzystania wybranych insektycydów i fungicydów
oraz ich mieszanin w programach ochrony rzepaku ozimego
przed najgroźniejszymi szkodnikami i chorobami
Gustaw Seta*, Krzysztof Płonka, Anna Gałuszka
PROGRESS IN PLANT PROTECTION DOI: 10.14199/ppp-2015-012 55 (1): 71-77, 2015 Published online: 27.01.2015 ISSN 1427-4337 Received: 13.03.2014 / Accepted: 07.11.2014

http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=1441

W latach 2009–2012 w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Sośnicowicach prowadzono
doświadczenia poletkowe w celu opracowania efektywnego programu ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami na początku
wegetacji i w okresie zawiązywania łuszczyn. Insektycydy stosowano w trzech różnych terminach: T1 (BBCH 52 – widoczne pierwsze
pąki kwiatowe) – zwalczanie chowacza czterozębnego [Ceutorhynchus pallidactylus (Marsh.)], T2 (BBCH 57 – widoczne pąki kwiatowe
na kwiatostanach bocznych) – zwalczanie słodyszka rzepakowego [Meligethes aeneus (F.)], T3 (BBCH 65 – pełne kwitnienie) –
zwalczanie chowacza podobnika [C. obstrictus (Marsh.) = C. assimilis (Payk.)] i pryszczarka kapustnika (Dasyneura brassicae Winn.).
W terminie T3 stosowano również mieszaniny insektycydów z fungicydami. Badania pozwoliły na wytypowanie insektycydów, które
zastosowane w określonych programach pozwoliły na uzyskanie znacznego wzrostu plonów nasion rzepaku, np. kombinacje ich
zastosowania: 1) zabieg T2 – Proteus 110 OD (tiahlopryd, deltametryna); zabieg T3 – Proteus 110 OD + Yamato 303 SE (tiofanat
metylowy, tetrakonazol) – 228%, 2) zabieg T2 – Pyrinex 480 EC (chloropiryfos); zabieg T3 – Bulldock 025 EC (beta-cyflutryna) + Pictor
400 SC (boskalid, dimoksystrobina) – 221%, 3) zabieg T2 – Pyrinex 480 EC; zabieg T3 – Mospilan 20 SP (acetamipryd) – 205%, 4) zabieg
T1 – Pyrinex 480 EC; zabieg T3 – Pyrinex 480 EC – 200%.

W rejonie prowadzenia badań, na skutek zaniechania
ochrony rzepaku przed chowaczem czterozębnym i słodyszkiem
rzepakowym, niezależnie od mogącej wystąpić
kompensaty nasion, straty w plonie mogą być tak duże, że
jego uprawa mogłaby być nieopłacalna i dlatego, w związku
z doskonaleniem programów integrowanej ochrony
rzepaku, prowadzone badania dotyczą głównie doboru
odpowiednich insektycydów oraz terminów ich stosowania
w zależności od warunków pogodowych w danym roku.
(...)
Uzyskany
wzrost plonu nasion w kolejnych latach kształtował się na
poziomie 205–228% ponad plon kontrolny co świadczy
o tym, że po zastosowaniu odpowiednio dobranych
środków ochrony roślin i we właściwym terminie można
uzyskać podwojony, a nawet większy plon nasion z jednostki
powierzchni.
Po zastosowaniu w tych samych programach insektycydów
Mospilan 20 SP i Fury 100 EW w terminie T2
oraz w mieszaninach z fungicydami Yamato 303 SE lub
Pictor 400 SC w terminie T3, uzyskano wzrosty plonów
w granicach 178–191%.
(...)
Najbardziej efektywnymi ekonomicznie (uzyskany
wzrost plonów nasion ponad plon kontrolny wyniósł
186–228%) programami ochrony rzepaku ozimego
były te, w których w terminie T2 (pąkowanie roślin),
zastosowano mieszaninę tiachloprydu i deltametryny
(Proteus 110 OD) lub chloropiryfos (Pyrinex 480 EC),
natomiast w terminie T3 (zakwitanie roślin), aplikowano
mieszaninę insektycydu z fungicydem (Pictor
400 SC, Yamato 303 SE).
Mniej efektywnymi ekonomicznie lecz wpływającymi
na uzyskanie znacznych wzrostów plonów nasion
(135–201%) były te programy, w których w terminie
T1 i T2 lub T2 i T3 zastosowano (bez mieszanin z fungicydami)
insektycydy: Pyrinex 480 EC, Proteus
110 OD, Mospilan 20 SP. Po aplikacji insektycydu
Pyrinex 480 EC tylko w terminie T2, uzyskany wzrost
plonu wynosił 171%, a stosując insektycydy: Proteus
110 OD, Mospilan 20 SP i Fury 100 EW, wzrost plonu
wynosił odpowiednio: 142, 138 i 123%
Cytuj ten post
#45
(21.08.2018, 16:38)michal79 napisał(a): "
Na przykład imidakloprid był wykrywany w 97% próbek gleby, gdzie rok lub dwa lata wcześniej wysiewano zaprawiane nim nasiona, a jego stężenie glebowe zwiększało się w próbkach z pól, gdzie stosowano go stale, co wskazuje na zdolności akumulacji w glebie (Bonmatin i in. 2015).

Konkretnie to w tej analizie jest:

Environmental Science and Pollution Research
January 2015, Volume 22, Issue 1, pp 35–67| Cite as


Environmental fate and exposure; neonicotinoids and fipronil

Calculated half-lives of imidacloprid in soil range over 1 order of magnitude from 100 to 1,230 days following application (Baskaran et al. 1999). The shortest recorded half-life of imidacloprid in the field is 107 days in turf-covered soils in the humid subtropical climate of Georgia, USA (Cox 2001), while according to Belzunces and Tasei (1997), the half-life of imidacloprid ranges between 188 and 249 days. However, ranges of 27 to 229 days, 997–1,136 days (in laboratory studies) (Scorza et al. 2004; Fossen 2006), 455–518 days (Fernandez-Bayo et al. 2009), 28–46 days (in India) (Sarkar et al. 2001), and even 1,000 days in soil and bedding material (Baskaran et al. 1999) have been reported. The half-life for imidacloprid in soils of seed-treated fields was about 270 days in France (Bonmatin et al. 2005a). However, no decrease in concentration was observed over a 1-year period following treatment in a field test in Minnesota (Cox 2001). Half-life of imidacloprid ranged from 3 to 4 months to over 1 year in soils in the USA (US EPA 1993a) and was longer under higher pH conditions (Sarkar et al. 2001). Based on data in Anon (2006), Goulson (2013) calculated the half-life of 1,250 days for loam in the UK.
(...)
Neonicotinoid and fipronil concentrations in soils typically decline rapidly after application, by hydrolytic, photolytic, and microbial degradation, by plant uptake, by sorption to soil particles, and by leaching to receiving waters. However, in some soil conditions, neonicotinoid and fipronil concentrations can persist, and possibly accumulate, for months or years. Persistence is highest under cool, dry conditions and, at least for neonicotinoids but possibly also for fipronil, in soils with high organic matter content. Given that neonicotinoids and fipronil are widely used in agricultural settings and can persist in drier, organic-enriched soils, which are common in agricultural fields, their residues in agricultural soils may pose a risk to soil organisms
(...)
While the environmental fate of neonicotinoids and fipronil in soils has been examined in several field and laboratory studies, some uncertainties remain. It is not always clear to what process the half-lives correspond. Half-life values are clear for imidacloprid hydrolysis (33 to 44 days at pH 7 and 25 °C) and photolysis (under 3 h) (Fossen 2006), but the term “half-life” is also used when discussing decreasing concentrations over time in soil regardless of the mechanism. For example, Cox writes “The shortest half-life (the amount of time required for half of an applied pesticide to break down or move away from the test site) was 107 days in turf-covered soil in Georgia.” (Cox 2001). There are several possible ways by which pesticide concentrations in soils can decrease including uptake by plants, leaching through the soil profile (a demonstrated important process), lateral drainage (in cases of sloping terrain), abiotic or biotic degradation, evaporation (although unlikely given to the low volatility of at least imidacloprid (Fossen 2006
)), and dilution (if soil moisture content increases between measurements).

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-014-3332-7

Tylko tu chodzi o glebę nie mającą kontaktu z UV. Przy UV to kwestia godzin lub dni (w zależności od innych czynników jak pH, temp. etc). Pszczoły wydaje mi się, raczej rzadziej mają do czynienia z taką glebą w środowisku. Nie są kretami. Oczko Co innego woda powierzchniowa. Tutaj mogą mieć do czynienia.
Cytuj ten post
#46
Prof Jerzy Wilde w wywiadzie dla Tok FM.
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,23679133,czy-minister-rolnictwa-wydal-wyrok-na-pszczoly-jan-krzysztof.html

Wybrane fragmenty.

"Gdybyśmy zanalizowali to wszystko co się do tej pory działo w Polsce, to właściwie nie mamy przypadków takich ostrych zatruć (pszczół przyp. cytującego) przy pomocy neonikotynoidów.

Oczywiście powołuje się (ogólnie przyp. cytującego) na te wiele wiele wykonanych badań.... ale to są badania, które nie zostały wykonane w Polsce i dotyczą badań laboratoryjnych. Myśmy wielokrotnie podejmowali takie badania dotyczące neonikotynoidów, zwłaszcza dawniej stosowanego imidakroplidu, proszę zwrócić uwagę na fakt, że nigdy nie obserwowaliśmy takiego ostrego zatrucia pszczół w wyniku neonikotynoidów."

"Czy alarm Greenpeace'u jest bezzasadny?

Przypuszczam, że Greenpeace alarmuje nie tylko ze względu na Pszczołę miodną.... Prosze pamiętać, że my mamy jeden gatunek Pszczoły miodnej w Polsce, podczas, gdy pozostałych dzikich zapylaczy jest ok. 470 gatunków, z których połowa jest zagrożona wymarciem. Ale znowu to jest pewien dysonans pomiędzy tymi badaniami na które powołuje się Greenpeace"

"My kiedy tu w Polsce badania prowadzimy, podobnymi sposobami, podobną metodyką... jak 50-100 lat temu w Polsce..... wcale nie widać takie tragedii, takiego ubytku tych dzikich zapylaczy, jak to donosi wielu naukowców w Europie"
Cytuj ten post
#47
Źródło niezbyt poważne, lecz powołuje się na "Science":

"""
Najnowsze badania naukowe, opublikowane w czasopiśmie Science wykazały, że pszczoły na całym świecie zabijane są przez toksyczne pestycydy z grupy neonikotynoidów. Obecność substancji powszechnie używanych do ochrony roślin, znaleziono w 75% próbek miodu z całego świata. Okazuje się, że w samej Europie liczba skażonych pestycydami próbek osiągnęła prawie 80%!
"""
Trzeba by dotrzeć do wspomnianego artykułu...
Cytuj ten post
#48
A link do źródła lub wskazanie źródła?

Generalnie uważam, że pszczoły pierwotnie zabijane są przez kwiaty i mszyce, bowiem pszczoła robotnica ma potencjał mniej więcej na rok życia, a ginie głównie z powodu chorób, których przyczyną jest immunosupresja, spowodowana eksploatowaniem ich lataniem na pożytek. Oczko
Cytuj ten post
#49
No to zapomniałeś wspomnieć o syropie cukrowym Oczko

Sam ten artykuł trochę szkoda mi linkować, bo tam są błędy merytoryczne. Poszukam tego Science w wolnej chwili.
Cytuj ten post
#50
(26.10.2018, 08:53)michal79 napisał(a): No to zapomniałeś wspomnieć o syropie cukrowym Oczko

W pracach naukowych do których dotarłem, była mowa o wykonywaniu pracy zbieraczki, wykonywaniu lotów, opuszczania ula. Im krócej wykonywana jest taka praca tym lepsza jest rewersja do immunokompetencji w razie potrzeby. Nie dotarłem (a szkoda) do tego jak wpływa na to praca przy przerobie miodu, ale w ulu.
Cytuj ten post
#51


Cytuj ten post
#52
https://youtu.be/PX8JKShqt9c?t=82

Jest dobrze.
Cytuj ten post
#53
Witam w Nowym Roku (pierwszy post w 2019 roku). Robię prasówkę z ostatniego miesiąca i oczywiście będąc pod wpływem bee fever, natrafiam również na artykuły związane z pszczołami i środowiskiem.

W miarę świeży popularno-naukowy artykuł dotyczący dyskutowanego tutaj tematu: "Skutki zakazania neonikotynoidów" Łukasz Sakowski https://www.totylkoteoria.pl/2018/12/neonikotynoidy-pszczoly-skutki-zakazu.html

Porusza wcześniej nie omawiany tutaj bezpośrednio problem. Mianowicie, na ile wcześniejsze decyzje dotyczące neonikotynoidów oraz stanowienia prawa na poziomie władz Unii Europejskiej, były merytorycznie niezależne pod względem naukowym, a na ile były decyzją polityczną inspirowaną przesłankami nieobiektywnymi i nienaukowymi. Wydaje mi się, że jeśli kogoś to interesuje warto sobie samemu postudiować problem.
Cytuj ten post