Opryski i zaprawy nasienne
#31
Carreck, Norman and Ratnieks, Francis (2014) The dose makes the poison: have "field realistic" rates of exposure of bees to neonicotinoid insecticides been overestimated in laboratory studies? Journal of Apicultural Research, 53 (5). pp. 607-614. ISSN 0021-8839
|
Cytat:"Recent laboratory based studies have demonstrated adverse sub-lethal effects of neonicotinoid insecticides on honey bees and bumble bees, and these studies have been influential in leading to a European Union moratorium on the use of three neonicotinoids, clothianidin, imidacloprid, and thiamethoxam on "bee attractive" crops. Yet so far, these same effects have not been observed in field studies. Here we review the three key dosage factors (concentration, duration and choice) relevant to field conditions, and conclude that these have probably been over estimated in many laboratory based studies."
Cytat:"Niedawne badania laboratoryjne wykazały szkodliwe subletalne działanie insektycydów neonikotynoidowych na pszczoły miodne i trzmiele, a badania te wpłynęły na wprowadzenie moratorium Unii Europejskiej w sprawie stosowania trzech neonikotynoidów, klotianidyny, imidaclopridu i tiametoksamu na" Pszczoły są atrakcyjne, ale jak dotąd nie zaobserwowano tych samych efektów w badaniach terenowych, tutaj dokonujemy przeglądu trzech głównych czynników dawkowania (stężenie, czas trwania i wybór) istotnych dla warunków polowych i stwierdzamy, że zostały one prawdopodobnie zawyżone w wiele badań laboratoryjnych. "

tłum. google

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3896/IBRA.1.53.5.08

Three years of banning neonicotinoid insecticides based on sub‐lethal effects: can we expect to see effects on bees?
Tjeerd Blacquière Jozef JM van der Steen
First published: 03 April 2017 https://doi.org/10.1002/ps.4583 Cited by: 4

Cytat:Although no direct relationship between colony losses and the decline of numbers of honey bee colonies could be shown (see section 4), losses of a high number of colonies over winter are considered to be a problem in itself for beekeepers, and have stimulated the foundation of the Coloss network.14 So could honey bee colony losses experienced by beekeepers be attributed to the use of neonicotinoids? Smith et al.11 point out that the evidence is not strong for the case. Even a very extensive 4‐year monitoring project set‐up with the intention to shed light on the possible factors involved in honey bee colony losses, and specifically focusing on residues of chemicals,19 was not able to show any relationship with these, but did show effects of infestation with the Varroa mite, some viruses and the age of the queen: actually all being part of the management choices of the beekeeper, a decisive factor often overlooked.
Cytat:Chociaż nie wykazano bezpośredniego związku między stratami kolonii a spadkiem liczby kolonii pszczół miodnych (patrz punkt 4), straty dużej liczby kolonii w okresie zimowym są uważane za problem sam w sobie dla pszczelarzy i pobudzają podstawę sieci Coloss. 14 Czy straty pszczół miodnych, których doświadczają pszczelarze, można przypisać użyciu neonikotynoidów? Smith i wsp. 11 wskazują, że dowody nie są mocne w tej sprawie. Nawet bardzo rozbudowany czteroletni projekt monitorujący, mający na celu wyjaśnienie ewentualnych czynników związanych z utratą kolonii pszczół miodnych, a zwłaszcza skupienie się na pozostałościach substancji chemicznych, 19 nie był w stanie wykazać żadnego związku z tymi substancjami, ale pokazują skutki infestacji roztoczem Varroa, niektórymi wirusami i wiekiem królowej: właściwie wszystkie są częścią wyborów menedżerskich pszczelarza, decydujący czynnik często pomijany.
tłum. google

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ps.4583
Pszczoły nie wymierają. Ani w Polsce ani w USA. Przeciwnie.
https://www.gardenmyths.com/wp-content/uploads/2017/04/bees-dying-North-America.jpg
Cytuj ten post
#32
Environ Health Perspect; DOI:10.1289/EHP515
Effects of Neonicotinoid Pesticide Exposure on Human Health: A Systematic Review
Andria M. Cimino,1 Abee L. Boyles,2 Kristina A. Thayer,2 and Melissa J. Perry1

Cytat:To the authors’ knowledge, this is the first systematic review of the literature on human health effects of neonicotinoids. As reviewed here, four studies reported low rates of adverse health effects from acute neonic exposure. Even the most severe outcomes, including two fatalities, may have been mediated by other factors (age, underlying health conditions, undetected coexposures). The acute poisoning studies did, however, elucidate clinical findings important for the diagnosis and treatment of acute neonic exposures, including a better understanding of neonic toxicokinetics in humans. The other four studies reported associations between chronic neonic exposure and adverse developmental outcomes or a symptom cluster including neurological effects. The findings of animal studies support the biological plausibility for such associations (Abou-Donia et al. 2008; Gibbons et al. 2015; Gu et al. 2013; Kimura-Kuroda et al. 2012; Li et al. 2011; Mason et al. 2013; Tomizawa 2004).

Although the studies in this review represent an important contribution to the literature, particularly given the lack of any general population chronic exposure studies prior to 2014, there remains a paucity of data on neonic exposure and human health. Given the widespread use of neonics in agriculture and household products and its increasing detection in U.S. food and water, more studies on the human health effects of chronic (non-acute) neonic exposure are needed.

Cytat:Według wiedzy autorów jest to pierwszy systematyczny przegląd literatury na temat wpływu neonikotynoidów na zdrowie człowieka. Jak oceniono tutaj, cztery badania donoszą o niskich odsetkach szkodliwych skutków zdrowotnych związanych z ostrą ekspozycją neonową. Nawet najcięższe wyniki, w tym dwie ofiary śmiertelne, mogły być spowodowane innymi czynnikami (wiek, leżące u podstaw schorzenia, niewykryte współistnienie). Badania nad ostrym zatruciem pozwoliły jednak wyjaśnić odkrycia kliniczne istotne dla diagnozy i leczenia ostrych ekspozycji neonowych, w tym lepszego zrozumienia toksyczności neonowej u ludzi. Pozostałe cztery badania donoszą o związku pomiędzy chroniczną ekspozycją neonową a niekorzystnymi wynikami rozwojowymi lub klastrem objawów, w tym skutkami neurologicznymi. Wyniki badań na zwierzętach potwierdzają biologiczną wiarygodność takich skojarzeń (Abou-Donia i wsp. 2008, Gibbons i wsp. 2015, Gu i wsp. 2013, Kimura-Kuroda i wsp. 2012, Li i wsp. 2011, Mason i wsp. 2013, Tomizawa 2004). Chociaż badania zawarte w niniejszym przeglądzie stanowią ważny wkład w literaturę, szczególnie biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek badań nad narażeniem przewlekłym na ogólną populację przed 2014 r., Wciąż brakuje danych dotyczących ekspozycji neonowej i ludzkiego zdrowia. Biorąc pod uwagę powszechne stosowanie neoników w rolnictwie i produktach gospodarstwa domowego oraz jego rosnącą wykrywalność w żywności i wodzie w USA, potrzebne są dalsze badania nad skutkami dla zdrowia człowieka związanymi z chroniczną (nieostrą) ekspozycją neonową.

tłum google

https://ehp.niehs.nih.gov/ehp515/
Pszczoły nie wymierają. Ani w Polsce ani w USA. Przeciwnie.
https://www.gardenmyths.com/wp-content/uploads/2017/04/bees-dying-North-America.jpg
Cytuj ten post
#33
https://poradnikogrodniczy.pl/samodzielnie.php
"Gnojówka, wywar, napar - ekologiczne środki ochrony roślin"

https://poradnikogrodniczy.pl/ekologiczne-opryski-na-mszyce.php
"3 ekologiczne opryski na mszyce. Proste przepisy na zwalczanie mszyc bez chemii!" (harharhar!  Diabeł )

Cytat:"Ekologiczne opryski na mszyce są bezpieczne dla człowieka i pożytecznych owadów. Za stosowaniem ekologicznych oprysków przemawia łatwość ich sporządzania w warunkach domowych w stosunkowo krótkim czasie oraz możliwość częstego używania w ogrodzie bez ubocznych następstw. Jeżeli zaś nie mamy możliwości samodzielnego sporządzenia tych preparatów, istnieje też alternatywa w postaci gotowych ekologicznych środków na mszyce."

Cytat:Wyciąg z tytoniu
Jak przygotować: 1 kg odpadków tytoniu zalać 10 L wrzącej wody, pozostawić na 24 godz. i rozcieńczyć wodą w stosunku 1:2,
Kiedy stosować: gdy występują szkodniki,
Miejsce zastosowania: rośliny,
Działanie: to najbardziej znany ekoloiczny oprysk na mszyce, pomaga walczyć jednak ze wszystkimi szkodnikami o aparacie gębowym kłująco-ssącym, takimi jak przędziorki, miodówki, mączlik szklarniowy, wciorniastki, uwaga - w roślinach opryskiwanych wyciągiem z tytoniu mogą pozostać szkodliwe pochodne nikotyny, dlatego też rośliny traktowane tym preparatem należy dokladnie umyć i nie spożywać wcześniej niż po upływie 7 dni,


Cytat:Jeżeli nie możemy pozyskać surowca zielarskiego do przygotowania oprysków na mszyce, brakuje nam czasu lub po prostu szukamy jeszcze prostszego sposobu, warto sięgnąć po dostępne w sklepach gotowe naturalne opryski na mszyce (nie będę reklamował................................................... Oba są dostępne w postaci koncentratu do rozpuszczenia w wodzie oraz w postaci gotowej do oprysku (w butelce z opryskiwaczem lub jako aerozol).

Cytat:Podobne zastosowanie ma.......................... Preparat ten jest oparty na naturalnym oleju rydzowym, tradycyjnym produkcie z Wielkopolski. Ten ekologiczny oprysk na mszyce pokrywa szkodniki cienką, lepką powłoką, która utrudnia im oddychanie i poruszanie się, co w rezultacie prowadzi do ich śmierci.


Toksyczność nikotyny z "ekologicznego" środka samoróbki lub dawnego komercyjnego:


Nicotine is a highly toxic chemical. While in rats, a dose of 50 mg per kg is lethal, in mice the median lethal dose is around 3 mg per kg weight. In humans, the median lethal dose is 0.5 to 1.0 mg/kg or around 40 to 60 mg in an average human.
https://www.news-medical.net/health/Nicotine-Toxicology.aspx

Toksyczność tiametoskamu (syntetycznego neonikotynoidu drugiej generacji na ziemniaki i rzepak):

The acute toxicity of thiamethoxam is low, the oral median lethal dose (LD50) being 1563 mg/kg bw
in rats and 871 mg/kg bw in mice. Signs of toxicity at high doses included tonic or clonic
convulsions, ptosis and reduced locomotor activity. The acute dermal LD50 of thiamethoxam in rats
was greater than 2000 mg/kg bw. The 4 h acute inhalation median lethal concentration (LC50) of
thiamethoxam in rats was greater than 3.72 mg/L (the mean achieved concentration). Thiamethoxam
was not irritating to rabbit skin or rabbit eyes. Thiamethoxam was not a skin sensitizer in the
Magnusson and Kligman maximization test in guinea-pigs.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Report10/Thiamethoxam.pdf
Pszczoły nie wymierają. Ani w Polsce ani w USA. Przeciwnie.
https://www.gardenmyths.com/wp-content/uploads/2017/04/bees-dying-North-America.jpg
Cytuj ten post
#34
Tutaj jest bardzo dobre podsumowanie, które przekonuje mnie i przechodzę niniejszym na stronę przeciwników neonikotynoidów.

https://naukadlaprzyrody.pl/2018/08/08/pszczoly-i-neonikotynoidy-kolacja-z-arszenikiem-czy-wiele-halasu-o-nic/
Cytuj ten post
#35
Pierwszy autor: Marcin Zych

W bibliografii:
"Zych M i in. (2018) Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających. Fundacja Greenpeace, Warszawa. Fundacja Greenpeace Polska, Warszawa."

kolejny: dr hab. Paulina Kramarz: współautorka Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających.

Reszta poza jednym autorem jakoś związana branżowo z pszczelarstwem.

Trudno więc oczekiwać aby inne były wnioski. Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić.
Pszczoły nie wymierają. Ani w Polsce ani w USA. Przeciwnie.
https://www.gardenmyths.com/wp-content/uploads/2017/04/bees-dying-North-America.jpg
Cytuj ten post
#36
Tak, w tekście się do tego przyznają.
Ale to nie robi z nich niewiarygodnych ludzi. O wiarygodności świadczą źródła, na które się powołują. I są tam też badania na które sami natrafiliśmy.
Cytuj ten post
#37
(09.08.2018, 22:05)michal79 napisał(a): Tak, w tekście się do tego przyznają.
Ale to nie robi z nich niewiarygodnych ludzi. O wiarygodności świadczą źródła, na które się powołują. I są tam też badania na które sami natrafiliśmy.

Serwis działa od ok. 2 lat. Szybki przegląd tekstów i kto o nich pisał, wskazuje, że są dość tendencyjni i jakoś upolitycznieni (co powoduje, ze spada od razu w moim rankingu obiektywności, co nie znaczy, że skreślam).
Już tytuł mi się nie podoba, bo co to znaczy: nauka dla przyrody?. Nauka to ma być nauka i nieważne komu akurat będzie sprzyjać, jakim środowiskom. A nie tylko środowisku environmentalistów (wybacz obce słowo, ale akurat mi pasowało).
Pszczoły nie wymierają. Ani w Polsce ani w USA. Przeciwnie.
https://www.gardenmyths.com/wp-content/uploads/2017/04/bees-dying-North-America.jpg
Cytuj ten post
#38
Kolejny kamyczek do polemiki. Tym razem również dla fanów Nowej Fantastyki

"Prawda o wymieraniu pszczół i neonikotynoidach" Mateusz Wielgosz
http://weglowy.blogspot.com/2018/07/prawda-o-wymieraniu-pszczo-i.html


Zaciekawiła mnie ostatnia luźna dygresja:

"Nawiasem mówiąc… Czy wiecie, że ptaki w miastach nauczyły się wykorzystywać niedopałki papierosów? Zanoszą ja do gniazd, żeby nikotyna odpędzała kleszcze i inne insekty. Brzmi dość organicznie."
https://www.newscientist.com/article/2138655-birds-use-cigarette-butts-for-chemical-warfare-against-ticks/

Ja dodam od siebie, że również zaobserwowano, że w pewnym regionie pszczoły wykorzystują do leczenia z pasożytów "naturalny" "dobry" "ekologiczny" bardziej toksyczny i mniej selektywny, od ludzkiego "złego" "nienaturalnego" alkaloid pestycyd nikotynę z roślin zawierających większe dawki nikotyny. Co ciekawe wykazują również coś w rodzaju "uzależnienia" od tego toksycznego alkaloidu, spełniającego u nich pożyteczne funkcje. Oczko https://www.inverse.com/article/31689-bees-nicotine-tobacco-addiction

Tak mnie zastanowiło. Dlaczego mielibyśmy hodowane Pszczoły miodne w środowisku ludzkim pozbawiać potencjalnych szans wyselekcjonować się na te lepiej tolerujące neonikotynoidy (jeśli rzeczywiście szkodzą całym koloniom w środowisku w sposób zauważalny, a nie w laboratorium przy większym dawkach, w badaniach robionych pod tezę). Dlaczego mielibyśmy unicestwiać szansę, aby mogły wykształcić kolejne symbiotyczne mechanizmy z człowiekiem i jego środowiskiem i korzystać z tego pestycydu dla własnej korzyści? W chemicznej ciągłej walce z innymi organizmami i ich szkodnikami. A to, że pszczoły można selekcjonować na te bardziej tolerujące nawet większe dawki toksycznych środków ochrony roślin (nawet bardziej toksycznych) jest udowodnione. I wydaje się dość logiczne. To byłyby wszak bardziej pszczoły TF, niż takie o które trzeba dbać i chronić je, aby nie dostały za dużo neonikotynki w swoim naturalnym środowisku, którym żyją i dzielą z człowiekiem. Środowisko rolnicze jest wszak dla uprawianych pszczół w środowisku rolniczych chyba naturalne (czy 8000-10 000 lat środowiska rolniczego jest wystarczający czas, aby uznać je za naturalne?). TF to ma być nowoczesne pszczelarstwo tak? A nie sentymentalna rekonstrukcja parahistoryczna.
Pszczoły nie wymierają. Ani w Polsce ani w USA. Przeciwnie.
https://www.gardenmyths.com/wp-content/uploads/2017/04/bees-dying-North-America.jpg
Cytuj ten post