miód - badania
#1
Ciekawa analiza różnych badań. Wnioski są jeszcze otwarte z potencjalnych korzyści.

W analizie nie zwraca się uwagę na jakość miodu co IMHO jest sporym niedopatrzeniem ale to jest standard w wielu badaniach podobnie jak przy innych produktach. W związku w tym trzeba brać poprawkę na błędną ekstrapolację prowadzącą do wniosków generalizujących.

Honey - A Novel Antidiabetic Agent

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399220/

Int J Biol Sci. 2012; 8(6): 913–934.
Published online 2012 Jul 7. doi:  10.7150/ijbs.3697
PMCID: PMC3399220
Honey - A Novel Antidiabetic Agent
Omotayo O. Erejuwa, Siti A. Sulaiman, and Mohd S. Ab Wahab
W zasadzie nie stosujemy innych metod niż spotykane w naturze - ergo działamy zgodnie z naturą.
Cytuj ten post
#2
TRANSFER MIEDZI, ŻELAZA I CYNKU W ŁAŃCUCHU
„KWIAT-PSZCZOŁA-MIÓD” W REJONACH O RÓŻNYM
STOPNIU UPRZEMYSŁOWIENIA
Ye k a t e r i n a Z o n o v a , P a w e ł M i g d a ł , A d a m R o m a n ,
E w a P o p i e l a - P l e b a n

http://www.opisik.pulawy.pl/pdf/materialy_55_konferencja.pdf

Celem badań była ocena zawartości cynku, miedzi i żelaza w próbkach kwiatów
roślin nektaro- i pyłkodajnych, miodu oraz organizmach pszczół, pochodzących z dwóch
obszarów województwa dolnośląskiego o różnym stopniu antropopresji.

Wnioski
1. Zawartość miedzi i cynku we wszystkich badanych próbach miodu była w granicach
dopuszczalnej normy.
2. Poziom zawartości miedzi w miodzie uzależniony był od ich zawartości w środowisku,
z którego pochodził badany produkt pszczeli.
Streszczenia z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Kazimierz Dolny 2018 89
3. W próbkach pszczół interakcje pomiędzy poziomem miedzi i cynku (z obu badanych
obszarach) oraz zawartością żelaza i cynku (z rejonu uprzemysłowionego) miały
charakter synergiczny, natomiast w próbach kwiatów roślin nektaro- i pyłkodajnych interakcje
pomiędzy stężeniem miedzi i cynku - charakter antagonistyczny
W zasadzie nie stosujemy innych metod niż spotykane w naturze - ergo działamy zgodnie z naturą.
Cytuj ten post
#3
OZNACZENIE LICZBY DROŻDŻY I PLEŚNI
W MIODZIE PRZY POMOCY WYBRANYCH TECHNIK
MYKOLOGICZNYCH 2016
Beata Madras-Majewska 1 , Maciej Ochnio, Zuzanna Nowak 2 ,
Joanna Pławińska- Czarnak 3 , Monika Kaczmarczyk 1 , Ilona Kiszka 1 ,
Katarzyna Kula 1 , Zbigniew Kamiński
http://www.opisik.pulawy.pl/pdf/materialy_53_konferencja.pdf

(...)
Powszechnie uważa się że miód ma właściwości antyseptyczne, które nie pozwalają
na rozwijanie się bakterii czy grzybów. Niestety nie jest on wolny od szkodliwych
zanieczyszczeń, wśród których często spotykamy grzyby odpowiedzialne za fermentację
oraz pleśnienie produktu.  W skrajnych przypadkach produkty takie mogą być szkodliwe
dla zdrowia ludzi. Infekcji grzybowej sprzyja przekraczająca 20% zawartość wody
w miodzie, złe warunki higieniczne w pasiece zwłaszcza używanie starych plastrów,
zaniedbanych uli oraz niedostosowanych, słabo wentylowanych pomieszczeń czy magazynów
pasiecznych.

(...)
Materiał do badań
stanowiły polskie miody odmianowe (25 próbek) pozyskane przez pszczelarzy w 2015
r. Miody zakupiono bezpośrednio w pasiekach, aby uniknąć ewentualnego zafałszowania
materiału badawczego. Każda próbka miodu została przygotowana do analizy mykologicznej.
Posiewy wykonano na 3 różnicujących podłożach stałych: DB Sabouraud Agar
with Chloramfenicol (firma - Diag-med), Potatoes Dextrose Agar (firma - Noack Polen
Sp. z o.o.), DRBC Agar (firma - Diag-med). Posiewy mykologiczne wykonano klasyczną
metodą płytkową (posiew wgłębny). Ww. analizy wykonano dla wszystkich próbek
miodu w pięciu powtórzeniach. W celu oceny morfologii grzybów zastosowano technikę
mikrohodowli szkiełkowej. Z otrzymanego materiału wykonano preparaty barwione
metodą gramma lub lactophenol cotton blue.

(...)
Na podstawie badań mikroskopowych oraz fotodokumentacji dokonano wstępnej identyfikacji
mikroflory grzybów otrzymanej w materiale badawczym. Obecność mikroflory
grzybiczej stwierdzono w 19 badanych miodach, co stanowiło 76 % materiału doświadczalnego.
Badania wykazały obecność grzybów saprofitycznych (drożdżaki, kropidlaki,
pędzlaki). W miodach stwierdzono różny poziom i skład zanieczyszczenia mykologicznego
poczynając od monokultur, a kończąc na zakażeniach wieloczynnikowych.
Za najbardziej zanieczyszczony spośród przebadanych próbek uznano miód nr 7 i 11,
wartość oznaczonej liczby drożdży i pleśni wynosiła odpowiednio log 2,784 jtk/ml, log
2,658 jtk/ml. W miodach tych wykazano obecność drożdżaków: Saccharomyces rouxii
oraz Candida albicans a z grzybów pleśniowych: kropidlak żółty (Aspergillus flavus )
i pędzlaki (Penicilium chrysogenum, Penicilium notatum). Najniższą wartość oznaczonej
liczby drożdży i pleśni odnotowano w miodzie nr 5 i 13, wyniosła ona odpowiednio log
1,217 jtk/ml, log 1,292 jtk/ml. W miodach tych również wykazano obecność grzybów
saprofitycznych. Były to drożdżaki Saccharomyces rouxii oraz Geotrichum candidum,
a z grzybów pleśniowych: kropidlak żółty (Aspergillus flavus). Wykazano, że oznaczone
drożdże i pleśnie niewątpliwie wpłynęły na obniżenie jakości miodu powodując procesy
fermentacyjne poprzez udział drożdżaków (G. candidum i S. rouxii) oraz zanieczyszczenia
biologiczne produktu za co odpowiedzialne są z kolei wykryte grzyby pleśniowe.
Stwierdzono, że zastosowanie techniki mikrohodowli jest bardzo czasochłonną metodą
lecz otrzymane wyniki są w pełni wiarygodne, precyzyjne i powtarzalne.
W zasadzie nie stosujemy innych metod niż spotykane w naturze - ergo działamy zgodnie z naturą.
Cytuj ten post
#4
Czy te ilości stanowią/mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka?
Take a time to waste a moment
Cytuj ten post
#5
ja bym dopytał badacza, czy z kolei są dowody/badania,że znalezione rzeczy są złe a nie wręcz przeciwnie Uśmiech
analogicznie dopiero teraz bada się co człowiek ma w sobie i do czego-bo jak dotąd nie wszystko nauka odkryła. nie zdziwiłbym się jakby pszczoła była jeszcze mniej zbadana.
a zbadac wszystkie czynniki ula i ich funkcje/wzajemne wpływy....chyba dopiero zaczynają się za to brać - a to kosmos danych
pisali dokładnie o próbkach do badań, a ciekawe kto i co z chemi pakował do uli..
Cytuj ten post
#6
(18.10.2018, 11:19)alientresor napisał(a): Czy te ilości stanowią/mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka?

Ze streszczenia:
"W skrajnych przypadkach produkty takie mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi"

Ogólnie alfatoksyny są jednymi z najgorszych trucizn dla człowieka. "Naturalno"-przyrodnicze (jak to wszystkie najgorsze trucizny). Wysoko mutagenne, a więc i nowotworowe.
W zasadzie nie stosujemy innych metod niż spotykane w naturze - ergo działamy zgodnie z naturą.
Cytuj ten post
#7
(18.10.2018, 11:32)Tomek napisał(a): ja bym dopytał badacza, czy z kolei są dowody/badania,że znalezione rzeczy są złe

Jak wyżej. Oczywiście, że są jeśli chodzi o człowieka. To jedne z najgorszych trucizn w środowisku (jakimi przyroda nas atakuje). A co do pszczół to zapewne wiadomo mniej, ale nie jestem w stanie się odnieść bez studiów w tym temacie. Szukaj w wątku o pleśnieniu syropu w podkarmiaczkach. Tam też wrzucałem dane z badań.
W zasadzie nie stosujemy innych metod niż spotykane w naturze - ergo działamy zgodnie z naturą.
Cytuj ten post
#8
Human dietary intake and hazard characterization for residues of neonicotinoides and organophosphorus pesticides in Egyptian honey Yahya Al Naggar, Garry Codling & John P. Giesy

Toxicological & Environmental Chemistry 2017
ISSN: 0277-2248 (Print) 1029-0486 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/gtec20

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02772248.2017.1384828

In two recently published reports, hazards posed by dietary exposure to organophosphate and neonicotinoid plant protection products on the European honey bee (Apis mellifera L.) in Egypt were investigated. Using concentrations reported in those studies, an assessment of hazards posed by these two classes of insecticides to humans due to consumption of Egyptian honey from the Nile Delta during both spring and summer was performed. Twenty-eight compounds including metabolites were assessed for exposure of adult Egyptians based on the best- and worst-case scenarios. Even for the worst-case scenario, exposure to these two classes of pesticides in honey was 15-fold less than hazard index value of 1.0 for adverse effects on humans. Based upon this analysis, people exposed to these insecticides through consumption of honey products would be unlikely to exhibit adverse health outcomes.

W dwóch niedawno opublikowanych raportach zbadano zagrożenia związane z narażeniem na środki ochrony roślin takie jak pestycydy organofosforowe i neonikotynoidowe w produktach pszczelich jak miód. Stosując stężenia podane w tych badaniach, dokonano oceny zagrożeń stwarzanych przez te dwie klasy insektycydów dla ludzi z powodu spożywania egipskiego miodu z Delty Nilu zarówno wiosną, jak i latem. Dwadzieścia osiem związków, w tym ich metabolity, oceniano pod kątem narażenia dorosłych Egipcjan na podstawie najlepszych i najgorszych scenariuszy. Nawet w najgorszym przypadku narażenie na działanie tych dwóch klas pestycydów w miodzie było 15-krotnie mniejsze niż wartość wskaźnika zagrożenia 1,0 dla niepożądanych skutków dla ludzi. Na podstawie tej analizy mało prawdopodobne jest, aby ludzie narażeni na te insektycydy poprzez spożycie produktów miodowych, wykazywali niekorzystne skutki zdrowotne.

Pełny tekst:
https://s*i-h*b.tw/10.1080/02772248.2017.1384828
W zasadzie nie stosujemy innych metod niż spotykane w naturze - ergo działamy zgodnie z naturą.
Cytuj ten post
#9
Żeby nie było jak z azbestem tylko...
Cytuj ten post
#10
Najnowszy raport Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotyczący bezpieczeństwa żywności pod kątem pozostałości pestycydów antropogenicznych z 2019 roku.
Od 2014 do 2017 zebrano prawie 83 000 próbek z 28 krajów Unii Europejskiej. Analizowano do 2019 roku.
Pełna wersja: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2019.5743

Główny wniosek: Pesticide residues in food: risk to consumers remains low. Ryzyko dla konsumenta związane z pozostałościami pestycydów w żywności jest niskie.
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161026

- 97% próbek było w pełni bezpiecznych do spożycia. Z tego 53,6% było wolne od pozostałości, a 43,4% zawierało dopuszczalne bezpiecznie stężenia.

Co do miodu. Strona 80.
Zebrano 659 próbek miodu.
Przeanalizowano potencjalne pozostałości 589 pestycydów.
W 70,4% przypadków nie znaleziono pozostałości pestycydów.
W 27,8% znaleziono poniżej MRL (bezpiecznego dopuszczalnego maksimum).
W 1,8% przekroczono MRL
W zasadzie nie stosujemy innych metod niż spotykane w naturze - ergo działamy zgodnie z naturą.
Cytuj ten post
#11
Warto dodać, że te 1,8% nie oznacza jeszcze miodu szkodliwego, a nawet także takiego, który niesie ryzyko szkodliwości. Najwyższe dopuszczalne pozostałości są zazwyczaj wielokrotnie niższe niż parametry takie jak maksymalnie bezpieczna codzienna dawka oraz maksymalna bezpieczna dawka bez ryzyka uszkodzenia zdrowia. Oba ustalane w wielu długoletnich badaniach na zwierzętach. Parametr maksymalnej dopuszczonej pozostałości jest po prostu bardzo restrykcyjny. Szczegóły na obrazku.

   
W zasadzie nie stosujemy innych metod niż spotykane w naturze - ergo działamy zgodnie z naturą.
Cytuj ten post
#12
https://www.youtube.com/watch?v=ix04fjsQU7s
Cytuj ten post
#13
Antybakteryjne właściwości miodu według badań in vitro w skrócie:

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Antimicrobial_Effects_of_Honey
Cytuj ten post
#14
(14.02.2020, 12:24)Borówka napisał(a): Antybakteryjne właściwości miodu według badań in vitro w skrócie:

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Antimicrobial_Effects_of_Honey

tego nie wiedziałam, ciekawa teoria, w sumie pewnie nawet prawdziwa
Cytuj ten post